Laura Lobón: «Per optimitzar la teva fiscalitat cal comptar amb un assessor especialitzat»

 • Què és l'IRPF a Andorra i qui té l'obligació de presentar-lo?

L'IRPF és l'impost directe sobre la renda mundial obtinguda per totes aquelles persones físiques que siguin considerades residents fiscals al Principat. En aquesta frase hi ha dos aspectes clau que crec que cal definir:

 • Per renda mundial s'entén tots els rendiments obtinguts sense tenir en compte qui és el pagador i on es localitza.
 • Pel que fa a la condició de resident fiscal, cal tenir en compte que no totes les persones físiques residents a Andorra adquireixen automàticament aquesta condició. Per poder determinar si una persona física és resident fiscal a Andorra (i, per tant, obligada a presentar la declaració de l'IRPF davant les Autoritats Tributàries andorranes) cal analitzar si es compleix algun dels criteris establerts a l'article 8 de la Llei del IRPF andorrana:
  • Criteri de permanència al territori andorrà de més de 183 dies l'any natural.
  • Criteri de centre d'interessos econòmics localitzat al territori andorrà.

A més, podeu aplicar una presumpció de la residència fiscal a Andorra si el cònjuge no separat legalment i els fills menors d'edat resideixen al Principat.

 • Què cal tenir en compte a l'hora d'elaborar un IRPF? (deduccions, guanys, pèrdues d'altres exercicis, etc.)

Per poder preparar la declaració de l'IRPF cal conèixer els aspectes familiars, personals i financers de cada persona, a més dels rendiments obtinguts durant l'any, com ara:

 • Circumstàncies familiars, com per exemple, si el client està casat, té fills menors de 25 anys a càrrec o bé ascendents. En aquest sentit, també caldrà conèixer si el cònjuge percep rendes de la base general i si aquestes superen els 24.000€ anuals.
 • Circumstàncies personals com per exemple si la persona fa aportacions a plans de pensions o si paga pensions compensatòries o anualitats per aliments.
 • Circumstàncies financeres com per exemple si la persona satisfà quotes per una hipoteca relativa al seu habitatge habitual, sempre que estigui situada al territori andorrà.

Això és així perquè la normativa de l'IRPF a Andorra preveu diferents reduccions i mínims exempts, entre d'altres, dels quals se'n poden beneficiar els obligats tributaris:

 • Per a les rendes de la base general (rendes del treball, rendes del capital immobiliari i rendes dactivitats econòmiques):
  • Mínim exempt per als primers 24.000€. Aquest es pot veure incrementat en la mesura que el cònjuge no hagi percebut rendes de la base general superiors a 24.000€.
  • Reducció per ascendents o descendents.
  • Reducció per inversió en habitatge habitual.
  • Reducció per aportacions a plans de pensions.
  • Reducció per pensions compensatòries o anualitats per aliments.
 • Per a les rendes de la base de lestalvi (capital financer i guanys patrimonials):
  • Mínim exempt per als primers 3.000€ de benefici també en queden exemptes.

També és important poder tenir en compte les darreres 3 declaracions d'IRPF presentades a efectes de possibles deduccions pendents d'aplicar o descomptar el pagament a compte realitzat l'any anterior.

 • Quan cal començar a preparar l'IRPF i quan és el termini màxim?

La Campanya de l'IRPF a Andorra compta amb un termini voluntari de presentació molt extens en comparació amb altres països, ja que s'inicia cada 1 d'abril i finalitza el 30 de setembre.

 • Per què és indispensable tenir un assessor per preparar l'IRPF?

Per poder aprofitar tots els avantatges de què es poden beneficiar els obligats tributaris en la preparació del seu IRPF cal comptar amb un assessor que conegui en detall la normativa vigent en cada moment així com els criteris interpretatius que publica el Departament de Tributs i de Fronteres.

 • Quines modificacions s'esperen per a la campanya del proper any a Andorra?

El passat 1 de gener de 2024 va entrar en vigor la reforma fiscal a la imposició directa, aprovada mitjançant la Llei 5/2023, de 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d'altres normes tributàries i duaneres. En aquest sentit, cal destacar les modificacions següents per a la Campanya de l'IRPF:

 • S'han establert paràmetres nous per a la qualificació de les rendes de lloguer com a rendiment d'activitats econòmiques.

Fins a aquesta modificació, quan les persones físiques obtenien rendiments arran del lloguer de pisos de la seva propietat, podien decidir, lliurement, declarar-los com a rendes del capital immobiliari o com a rendes d'activitat econòmica, sense cap mena de criteri objectiu.

Mitjançant aquesta reforma s'introdueixen requisits objectius per delimitar quan una renda d'origen immobiliari es considera rendiment d'activitat econòmica, fixant un nombre mínim d'immobles llogats o oferts de lloguer o ingressos per lloguer:

  • Quan es lloguin o s'ofereixin de lloguer 6 o més immobles, en qualsevol moment del període impositiu.
  • Quan les rendes íntegres obtingudes hagin estat superiors a 100.000 €.

 

 • S'ha integrat a l'IRPF l'impost sobre les plusvàlues a les transmissions patrimonials immobiliàries. Després de revisar el sistema tributari andorrà, de manera global, s'ha decidit derogar l'impost directe específic que existia en relació amb el gravamen de les plusvàlues a les transmissions patrimonials immobiliàries, integrant-lo en els impostos directes de la renda (IS i IRPF).

Amb aquesta integració se simplifica i es dóna coherència al sistema fiscal andorrà, eliminant duplicitats normatives i procedimentals innecessàries. Així, la integració facilita el compliment de la norma, elimina les complexitats i les dificultats administratives i corregeix deficiències tècniques.

 • S'ha introduït un nou incentiu fiscal al mecenatge mitjançant la incorporació d'una nova deducció sobre donatius realitzats a favor del govern, dels comuns, o de fundacions i associacions.
Vols estar al dia de les notícies corporatives?
Uneix-te a la nostra newsletter mensual i coneix totes les novetats sobre la firma
Continua llegint...